IMPRINT

Published by:

SIROWA POLAND Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 119845
NIP: 9511883293
REGON: 013287052
kapitał zakładowy 4.896.000,00

ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
Poland

Tel.: +48 666 886 717
Fax: +48 22 518 58 09
Email: info@incrediwear.pl 

 

(SIR PL IMPRINT 20170619 20170620 20171117)

 

 

Regulamin sklepu online https://poland.incrediwear-shop.eu
prowadzonego przez SIROWA Poland Sp. z o.o. w Polsce.

Stan na dzień: 19.06.2017 (SIR PL OWH 201706)

§ 1 Zakres obowiązywania
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
§ 4 Dostawa i warunki dostawy
§ 5 Ceny i koszty wysyłki
§ 6 Warunki płatność
§ 7 Zastrzeżenie własności
§ 8 Kupon SIROWA z numerem PIN i karta SIROWA
§ 9 Reklamacje
§ 10 Szkody transportowe
§ 11 Odpowiedzialność i odszkodowanie
§ 12 Przetwarzanie danych osobowych
§ 13 Wyłączenie odpowiedzialności za cudze linki
§ 14 Prawa autorskie
§ 15 Prawo właściwe i sąd właściwy
§ 16 Inne

 

§1 Zakres obowiązywania

(1) Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Państwa zamówień towarów złożonych poprzez sklep online

https://poland.incrediwear-shop.eu

(dalej: Sklep) prowadzonego przez spółkę SIROWA (tj. SIROWA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 119845, NIP: 9511883293, REGON: 013287052, Kapitał zakładowy: 4 896 000 zł), (impressum), a jego postanowienia określają treść umowy zawartej pomiędzy spółką SIROWA a Państwem jako naszym klientem.

(2) Obowiązuje zawsze wersja warunków aktualna w momencie dokonania zamówienia. Ewentualne odbiegające od niniejszych warunków regulacje obowiązują tylko wówczas, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie.

 

§2 Zawarcie umowy

(1) Z chwilą rejestracji w Sklepie albo z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie dochodzi do zawarcia pomiędzy spółką SIROWA a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

(2) Prezentacja i reklama artykułów w naszym sklepie online nie stanowią wiążącej prawnie oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz skierowane do Państwa zaproszenie do składania ofert zakupu  produktów opisanych w naszych katalogu.

(3) Wiążącą ofertę zakupu składa Klient, zamawiając towar poprzez naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Oferta Klienta wymaga jeszcze potwierdzenia z naszej strony. Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które nie oznacza jednak jeszcze przyjęcia oferty zakupu. Nie mamy obowiązku przyjęcia Państwa oferty zakupu. Umowa pomiędzy Państwem a nami dochodzi do skutku w momencie, gdy przyjmiemy Państwa zamówienie, wysyłając odrębny e-mail lub gdy otrzymają Państwo potwierdzenie wysyłki towaru lub bonu. Oferta Klienta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli spółka SIROWA nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez spółkę SIROWA. Do maila potwierdzającego wysłanie produktu zostanie załączony plik PDF zawierający treść niniejszego Regulaminu wraz z formularzem uprawniającym do odstąpienia od umowy sprzedaży.

(4) Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia produktów, dokonania płatności oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne na stronach internetowych Sklepu.

(5) Zawarcie umowy następuje w języku polskim. Wysyłka artykułów jest możliwa tylko w ilościach przeznaczonych dla gospodarstwa domowego.

(6) Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez spółkę SIROWA i przesyłana Klientowi mailem w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

(7) Umowa sprzedaży produktu w Sklepie dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Spółka SIROWA. W pozostałym zakresie Spółka SIROWA może swobodnie zmieniać ceny produktów oferowanych w Sklepie. Ceny zawierają wszystkie podatki (w tym VAT) i cła.

 

§3 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

(1) Jako konsument (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) mają Państwo zgodnie z przepisami ustawowymi prawo odstąpienia od umowy.

(2) Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodu.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia , w którym Państwo – lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem – objęli towar w posiadanie.

Jeżeli umowa dotyczy wielu towarów, które zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia, a które zostały Państwu dostarczone oddzielnie, termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo – lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem – objęli w posiadanie ostatni z tych towarów.

W przypadku umowy na dostawę towaru w kilku partiach lub sztukach termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo – lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem – objęli w posiadanie ostatnią z partii lub ostatnią sztukę towaru.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy należy na nasz adres

SIROWA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Poselska 11,
03-931 Warszawa
Polska
E-Mail: shop1@incrediwear.pl
Telefon: +48 22 518 58 00
fax: +48 22 518 58 09


wysłać informację w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą zwykłą, faksem lub e-mailem), że zdecydowali się Państwo odstąpić od umowy. Mogą Państwo skorzystać w tym celu z dołączonego wzorcowego formularza odstąpienia, jednak nie mają Państwo takiego obowiązku.

Dla dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślą Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, naszym obowiązkiem jest zwrócenie Państwu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności wraz z kosztami dostawy (wyjątek stanowią koszty dodatkowe, wynikające z tego, że wybrali Państwo inny sposób dostawy niż standardowo przez nas oferowany, najtańszy sposób dostawy), niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas Państwa informacja o odstąpieniu od umowy.

Przy zwrocie płatności zastosujemy ten sam środek płatniczy, jaki Państwo zastosowali w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodnimy z Państwem wyraźnie coś innego; w związku z tym zwrotem nie mogą powstać dla Państwa żadne dodatkowe koszty.

Możemy odmówić zwrotu do momentu otrzymania z powrotem towaru lub do momentu otrzymania dowodu zwrotnej wysyłki towaru – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej.

Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne – najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu przez Państwa od umowy – odesłanie lub osobisty zwrot towaru. Termin zwrotu zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem czternastu dni.

Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponoszą Państwo.

Za zmniejszenie wartości zakupionego towaru ponoszą Państwo odpowiedzialność tylko wówczas, gdy będzie ono wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 - Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy –

(3) Wzorcowy formularz odstąpienia od umowy (jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać do nas.)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat: Sirowa Poland sp. z o.o., adres: ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, adres e-mail: shop1@incrediwear.pl, telefon: +48 22 518 58 00 fax: 48 22 518 58 09
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy następującego produktu (wskazane jest podanie: (1) daty zamówienia; (2) numeru zamówienia, co ułatwi i przyspieszy zwrot wzajemnych świadczeń - zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówki i nie wpływa na skuteczność odstąpienia od umowy z pominięciem rekomendowanego opisu):
 
..........................................................................

..........................................................................

Data zamówienia: .....................................

Data dostawy: .....................................

Imię i nazwisko Klienta (konsumenta):  .....................................

Podpis Klienta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):  ..........................................................................

Data: .....................................

 

 

(4) Prawo odstąpienia nie przysługuje  zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta  m.in. w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

(5) Jeżeli jako konsument skorzystają Państwo z przysługującego im prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo ponieść koszty odesłania towaru.

 

§ 4 Dostawa i warunki dostawy

(1) Mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli po analizie Państwa i naszych interesów takie rozwiązanie jest dla Państwa akceptowalne. Wysyłka w dostawach częściowych odbywa się na nasze ryzyko. Po otrzymaniu każdej dostawy częściowej odpowiedzialność za dostarczone artykuły przechodzi na Państwa.

Jeżeli popadniemy w zwłokę w realizacji usług częściowych lub nie będziemy w stanie zrealizować usług częściowych, mają Państwo prawo odstąpienia od umowy w całości lub zażądania zapłaty odszkodowania z powodu niewypełnienia przez nas zobowiązania zawsze wówczas, gdy dostawa częściowa nie jest w Państwa interesie.

(2) Samodzielny odbiór towaru nie jest możliwy. Dostarczamy wyłącznie poprzez wysyłkę. Standardowe dostawy realizowane są w Polsce na podany w zamówieniu adres dostawy. Dostawa do pakowalni lub na adres skrytki pocztowej jest wykluczona.

(3)  Standardowe dostawy na adresy w Belgii, Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii (bez wysp Man, Wight i Jersey/ Guernsey), realizowane są tylko wówczas, gdy adres podany na fakturze znajduje się w Polsce.

(4) Zamówienia i dostawy możliwe są zasadniczo tylko na terytorium Polski. Z reguły dostawy realizowane są przez firmę kurierską.

(5) W przypadku standardowej dostawy przez firmę kurierską na terytorium Polski Państwa zamówienie zostanie zrealizowane w czasie ok. 7 dni roboczych.

(6) Inne sposoby wysyłki niż dostawa standardowa obecnie nie są dostępne. W przyszłości mamy zamiar udostępnić także inne sposoby wysyłki poza standardowym, np. dostawy w trybie ekspresowym. Szczegółowe regulacje na ten temat zostaną wówczas umieszczone w tym rozdziale.

(7) Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do dokonania w każdym momencie bez podania powodu zmiany opisanych powyżej w § 4 (6) szczególnych sposobów dostawy, a także ich rozszerzenia, ograniczenia lub częściowego lub całkowitego zaniechania bądź częściowego lub całkowitego wycofania z oferty.

 

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny w naszym sklepie online wyrażone są w złotych polskich jako ceny brutto, zawierające ustawowy podatek VAT i podlegają zwiększeniu o koszty wysyłki. Bliższe informacje na temat wysokości kosztów wysyłki znajdują się przy ofercie towaru oraz w następnych ustępach tego paragrafu.

(2) Na terytorium Polski dostawa od kwoty zamówienia wynoszącej > 2000 PLN jest bezpłatna. Kwotę zamówienia należy rozumieć jako cenę [pośrednią] zamówionych artykułów z uwzględnieniem udzielonych rabatów.

(3) W przypadku dostaw częściowych, o których mowa w § 4 (1) to my ponosimy powstałe w związku z nimi dodatkowe koszty wysyłki.

(4) Za dostawy na adresy w Belgii, Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii (bez wysp Man, Wight i Jersey/ Guernsey) naliczamy wyższe koszty przesyłki. Prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się w tej sprawie z naszym działem obsługi klienta.

 

§6 Warunki płatności

(1) Zasadniczo możliwe są następujące formy płatności:
a. płatność na podstawie faktury,
b. polecenie zapłaty,
c. płatność kartą kredytową (American Express, Mastercard lub VISA)
d. PayPal
e. płatność za pobraniem

Dostępne dla danego zamówienia formy płatności zależą od wysokości kwoty zamówienia, salda konta klienta w SIROWA i pozytywnego wyniku weryfikacji zdolności płatniczej Klienta.

(2) Rabaty i kupony rabatowe (np. kupon z kodem rabatowym, bonus z newslettera czy też kupon urodzinowy) znajdują zastosowanie tylko w przypadku ogłaszanych akcji promocyjnych. Nie wolno łączyć ze sobą kilku rabatów lub kuponów rabatowych.

(3) Do kart podarunkowych SIROWA nie udziela się rabatów.

(4) Płatność ceny zakupu staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy. Państwa konto zostanie – w zależności od wybranej metody płatności – obciążone w najbliższym możliwym terminie. W przypadku płatności na podstawie faktury należy dokonać przelewu w ciągu 14 dni od dostawy towaru na numer konta podany na fakturze. Przy płatności przez obciążenie rachunku bankowego kwota faktury zostanie pobrana ze wskazanego przez Państwa rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty wystawienia faktury.

(5) W przypadku wysyłki za pobraniem kwota faktury jest wymagalna do zapłaty przy dostawie. Obejmuje ona opłatę za pobranie w wysokości 6,15 PLN.

Opłata za pobranie nie jest wykazywana na fakturze SIROWA. Wysokość obowiązującej w danym momencie opłaty za przekazanie podajemy przed dokonaniem zamówienia w podsumow aniu zamówienia.

(6) Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych powyżej Ponoszą Państwo koszty z nią związane.

 

§7 Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony towar do momentu uregulowania pełnej ceny zakupu pozostaje naszą własnością.

(2) W przypadku niezgodnego z umową zachowania klienta, w szczególności w razie zwłoki z płatnością, po wyznaczeniu stosownego dodatkowego terminu, mamy prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru. Mają Państwo wówczas obowiązek zwrotnego wydania towaru.

 

§8 Kupon SIROWA z numerem PIN i karta SIROWA

(1) Regulacje dotyczące kuponów SIROWA z numerem PIN / kart podarunkowych SIROWA zostaną podane w tym paragrafie w momencie, gdy te funkcjonalności zostaną udostępnione. Aktualnie opcje te nie są jeszcze dostępne.

(2) Regulacje dotyczące kart SIROWA zostaną podane w tym paragrafie w momencie, gdy ta funkcjonalność zostanie udostępniona. Aktualnie opcja ta nie jest jeszcze dostępna.

 

§ 9 Reklamacje

(1) Spółka SIROWA zobowiązana jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży produktów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży w zakresie rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Natomiast, jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego), a reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w pkt. 2 poniżej

(2) Reklamacje można składać pisemnie na adres

SIROWA POLAND Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

lub na następujący adres e-mail: shop1@incrediwear.pl.

(3) Składając reklamację wskazane jest: (1) opisanie wady produktu wraz z dokumentacją zdjęciową (jeśli możliwe jest jej dokonanie); (2) podanie numeru zamówienia; (3) podanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (tj. wymiana produktu lub usunięcie wady) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (4) podanie danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówek i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem rekomendowanego opisu. Kupujący zobowiązany jest przesłać produkt na adres wskazany w ust. 2 powyżej, jeśli spółka SIROWA uzna to za konieczne. W takim przypadku koszt przesyłki zwracany jest przez spółkę SIROWA.

(4) Spółka SIROWA, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Spółka SIROWA poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka SIROWA nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

(5) Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący, składając reklamację, może: (i) żądać usunięcia wady; albo (ii) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad; albo (iii) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; albo (iv) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (od umowy sprzedaży nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

(6) Spółka SIROWA jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Spółka SIROWA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

(7) W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, Spółka SIROWA może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez spółkę SIROWA albo spółka SIROWA nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

(8) Kupujący może zamiast zaproponowanego przez spółkę SIROWA usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez spółkę SIROWA.

(9) Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

(10) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

(11) Spółka SIROWA odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

(12) Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.

(a)     zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

(b)     zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

(c)     zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Spółka SIROWA takiej zgody nie udziela.

(13) Wizerunki produktów nie zawsze muszą być zgodne z wyglądem rzeczywiście dostarczonych produktów. W szczególności producent może dokonać zmian w wyglądzie i wyposażeniu produktów w momencie odnowienia asortymentu. Roszczenia odszkodowawcze są w takim przypadku wykluczone, o ile zmiany są akceptowalne dla klienta.

  

§10 Szkody transportowe

(1) Jeżeli towar został dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o zgłoszenie reklamacji od razu u dostawcy i niezwłoczne nawiązanie z nami kontaktu.

(2) Zaniechanie zgłoszenia reklamacji lub kontaktu z nami nie ma żadnego wpływu na przysługujące Państwu roszczenia ustawowe i ich realizację, w szczególności na Państwa prawa z tytułu gwarancji i rękojmi.

Zgłaszając szkodę transportową pomogą nam Państwo jednak w dochodzeniu roszczeń przeciwko przewoźnikowi lub ubezpieczycielowi danego transportu.

 

§11 Odpowiedzialność i odszkodowanie

(1) Ponosimy odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z naruszeniem jej obowiązków wynikających z umowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny..

(2) Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach produktów lub instrukcjach dołączonych do produktów. Spółka SIROWA nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z przeznaczeniem produktów lub wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

 

§12 Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z zamówieniami w sklepie online SIROWA odbywa się na zasadach poufności, zgodnie z ustawowymi przepisami. Proszę przeczytać informacje zawarte w odrębnym oświadczeniu o ochronie danych, które znajdą Państwo tutaj: [Link]

 

§13 Wyłączenie odpowiedzialności za cudze linki

SIROWA umieszcza w niektórych przypadkach na swoich stronach internetowych linki do innych stron w Internecie. Odnośnie do wszystkich tych linków obowiązuje zasada: SIROWA wyraźnie oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na kształt i treść stron, do których Państwa odsyła. Dlatego też wyraźnie dystansujemy się od treści wszystkich stron osób trzecich, do których odsyłamy Państwa w naszym sklepie online i nie odpowiadamy za ich treść. Oświadczenie powyższe dotyczy wszystkich umieszczanych linków i treści wszystkich stron internetowych, do których te linki prowadzą.

 

§14 Prawo autorskie

Wszystkie teksty, obrazy, znaki firmowe i pozostałe treści na naszej stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu. Zmienianie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych elementów bez naszej wyraźnej zgody jest zabronione.

  

§ 15 Prawo właściwe i sąd właściwy

(1) Obowiązuje prawo polskie z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, jeżeli (a) mają Państwo miejsce zwykłego pobytu w Polsce lub (b) Państwa miejscem zwykłego pobytu jest państwo, niebędące członkiem Unii Europejskiej.

(2) Jeżeli miejscem Państwa zwykłego pobytu jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, bezwzględnie obowiązujące przepisy tego państwa pozostają nienaruszone. W pozostałym zakresie również obowiązuje prawo polskie.

(3) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą i w momencie zamówienia mają siedzibę w Polsce, wyłącznym sądem właściwym jest sąd dla siedziby sprzedającego w Warszawie. W pozostałych przypadkach w zakresie właściwości terytorialnej i międzynarodowej sądu obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

(4) Dodatkowo wskazujemy na fakt, że poza zwykłą drogą sądową istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w treści rozporządzenia (UE) nr 524/2013 oraz pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§16 Inne

(1) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

(2) Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w obowiązującej aktualnej wersji na stronie internetowej sklepu online oraz możliwe do pobrania i/lub wydruku jako plik w formacie PDF.

(3) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie narusza to ważności umowy jako całości.

(4) Każdy Klient dokonujący zakupów w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego zasadami.

(5) Każdy Klient może skontaktować się ze Sklepem pod adresem wskazanym powyżej, pod numerem telefonu +48 22 518 58 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail shop1@incrediwear.pl.

(6) Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Sklepu treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje, uznanych powszechnie za obraźliwe, jak również o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym. Klienci mogą jednak zamieszczać opinie o produktach znajdujących się w Sklepie, przy zachowaniu powyższych zasad.

(7) Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu i produktów w nim zamieszczonych należy składać pisemnie, telefonicznie lub mailem na adresy wskazane w pkt. 5 powyżej. Spółka SIROWA nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

(8) Jeżeli Klient założył konto w Sklepie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Spółka SIROWA nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

 

§17 Wymogi techniczne

(1) Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w Sklepie. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne, a kolory optymalne. Jeśli obraz Sklepu nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

(2) W celu przejścia do strony Sklepu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone, a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę.

(3) Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla Ciebie korzystanie ze Sklepu.

(4) Prezentacje znaków towarowych na stronach Sklepu oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na stronach Sklepu. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

 

(SIR PL GTERMS 20170619 20170620)

 

 

Polityka prywatności - Informacje na temat ochrony danych

Kwestia ochrony danych osobowych odgrywa w spółce SIROWA Poland Sp. z o.o. (spółka SIROWA) ważną rolę. Staranne podejście do Państwa danych osobowych jest dla nas oczywistością, tak samo jak przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie, w tym w szczególności przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednich regulacji UE.  Poniżej znajdą Państwo informacje na temat, które Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach.

Poniższa polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych na stronach spółki SIROWA. Jeżeli za pomocą linków są Państwo przekierowywani na inne strony internetowe, obowiązują polityki prywatności operatorów tych stron internetowych.

§ 1 Administrator i kontakt

§ 2 Operacje przetwarzania

a. Zapamiętywanie danych dostępu w plikach dziennika serwera (log)

b. Cookies i inne technologie internetowe

c. Realizacja zamówienia

d. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

e. Sprawdzanie zdolności kredytowej i scoring

f. Moja SIROWA

g. Newsletter SIROWA

h. Testy produktów SIROWA

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

a. Prawo do dostępu, poprawiania i usunięciadanych osobowych

b. Prawo do cofnięcia zgody i wniesienia sprzeciwu

§ 4 Bezpieczeństwo danych

a. Bezpieczeństwo za pomocą protokołu SSL

b. Sprawdzony sklep internetowy

c. Bezpieczeństwo w przypadku nadużyć

§ 5 Zmiana niniejszej polityki prywatności

Stan na dzień: 14.06.2017

 

§ 1 Administrator i kontakt

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze sklepem internetowym spółki SIROWA jest:

SIROWA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poselska 11,

03-931 Warszawa

Polska

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 119845

NIP: 9511883293

REGON: 013287052

Kapitał zakładowy: 4 896 000 zł

Telefon: +48 22 518 58 00

E-Mail: shop1@incrediwear.pl

Pozostałe informacje dotyczące administratora znajdą Państwo w  Impressum.

 

§ 2 Operacje przetwarzania

Poprzez dane osobowe rozumiemy informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej. Spółka SIROWA przechowuje Państwa dane w bezpieczny sposób, na zabezpieczonym i chronionym sprzęcie. Wyłącznie ograniczona liczba osób spośród naszego personelu ma do niego dostęp i są to wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do Państwa danych osobowych. Spółka SIROWA podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Jakość tych środków jest stale ulepszana w miarę rozwoju technologicznego.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, np. przy realizacji zamówień, podczas odwiedzin naszej strony internetowej czy w ramach rozsyłania naszego newslettera. Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych operacji.

a. Zapamiętywanie danych dostępu w plikach dziennika serwera (log)

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową nie podając swoich danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane dostępowe w tzw. plikach dziennika serwera, takie jak np. data, godzina, czas korzystania ze strony, przesłana ilość danych oraz dostawca usług wysyłający zapytanie. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty, przy czym nie umożliwiają one identyfikacji Państwa osoby, ponieważ adres IP zapamiętywany jest jedynie w formie skróconej. Pliki dziennika serwera przechowywane są przez okres co najwyżej 3 dni, a następnie są usuwane.

b. Cookies i inne technologie internetowe

(1) Na naszej stronie internetowej korzystamy z cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które w ramach odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej przesyłane są przez nasz serwer internetowy do Państwa przeglądarki, która zapamiętuje je na Państwa komputerze w celu późniejszego wykorzystania. 

Spółka SIROWA w miarę możliwości korzysta z cookies, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki (session cookie). Umożliwiają one na przykład korzystanie z funkcji koszyka.

Ponadto spółka SIROWA niekiedy korzysta z cookies, które przechowywane są na Państwa komputerze przez dłuższy czas. Te cookies rejestrują podczas korzystania z tej strony internetowej, na przykład dane w celach statystycznych oraz w celu uczynienia naszego sklepu internetowego bardziej przyjaznym dla użytkownika.

(2) Oczywiście mogą Państwo oglądać naszą stronę internetową bez cookies. Przeglądarki internetowe są domyślnie ustawione w ten sposób, że akceptują cookies. Mogą Państwo w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki wyłączyć korzystanie z cookies oraz je usunąć. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak można zmienić ustawienia. Uwaga: niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączą Państwo korzystanie z cookies.

(3) Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z usługi tej korzystamy na naszej stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że  Państwa adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora strony internetowej innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie cookies.  Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączą Państwo korzystanie z cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.  W tym celu proszę kliknąć na poniższy link: Opt-Out for Google Analytics

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych zgormadzonych w cookies, a dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

(5) Filmy na YouTube

Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa spółki Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Implementacja wideo odbywa się przy użyciu opcji „rozszerzony tryb ochrony danych", udostępnionej przez YouTube.

Podczas wywoływania strony internetowej, na której umieszczono film, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treści są przekazywane poprzez Państwa przeglądarkę internetową i wyświetlane na stronie internetowej.

Zgodnie z informacjami od serwisu YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” do serwera YouTube przekazywane są dane (w szczególności informacje na temat tego, które z naszych stron Państwo odwiedzali) tylko wtedy, gdy oglądają Państwo film. Jeśli są Państwo równocześnie zalogowani na serwisie YouTube, informacje te zostaną przypisane do Państwa konta w serwisie YouTube.

Więcej informacji o postępowaniu z danymi przez serwis YouTube znajdą Państwo pod poniższym linkiem:  https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

c. Realizacja zamówienia

Przy składaniu przez Państwa zamówienia w sklepie internetowym SIROWA (dalej: Sklep) spółka SIROWA może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: imiona, nazwisko, płeć (wynikającą z imienia), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, numer karty kredytowej lub debetowej, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, datę urodzenia. Jeżeli korzystasz ze Sklepu poprzez urządzenie mobilne, przechowujemy również unikalny numer tego urządzenia. Wyżej wymienione informacje są przez nas używane do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie zgodnie z polską ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. . Podanie powyższych danych jest niezbędne dla realizacji umowy i naszych usług w ramach Sklepu. Poprzez zarejestrowanie się w Sklepie i korzystanie ze Sklepu wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych osobowych przez spółkę Sirowa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.

Spółka Sirowa będzie przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia usługi w ramach Sklepu oraz umów sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania zadań określonych w niniejszej Polityce. Kiedy przechowywanie Twoich danych nie będzie dłużej potrzebne, będą one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane w koniecznym zakresie firmie kurierskiej zajmującej się dostawą. Dane te przekazujemy również – w zależności od wybranej metody płatności – dostawcy usług płatniczych obsługującemu płatności (np. instytucja kredytowa).

Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane sami, jeżeli założą Państwo u nich odpowiednie konto. W takim przypadku muszą Państwo w ramach zamówienia podać dostawcy usług płatniczych swoje dane dostępowe. Wtedy obowiązuje polityka prywatności dostawcy usług płatniczych.

Dane dotyczące rozliczenia w ramach zamówienia mogą zostać przekazane osobom trzecim, o ile jest to niezbędne do celów windykacji należności. W tym kontekście zastrzegamy sobie w szczególności możliwość cedowania naszych wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej lub zlecenia windykacji naszych należności takiej firmie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo przekazywania informacji na temat zaległych płatności do wywiadowni.

W przypadku współpracy spółki SIROWA z usługodawcami, ci są na podstawie postanowień umownych w tym samym stopniu co SIROWA zobowiązani do przestrzegania ochrony danych.

d. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Państwa adres i dane do zamówienia przetwarzane są przez nas do własnych celów marketingowych, z uwzględnieniem interesu stron. Korzystamy z tych danych na przykład w celu zaprezentowania Państwu własnych, nowych produktów lub akcji lub w celu indywidualnego dopasowania wyników wyszukiwania oraz linków. W § 3 „Prawa osób, których dane dotyczą“ znajdą Państwo informacje, jak mogą Państwo zapobiec takiemu wykorzystaniu danych.

e. Sprawdzanie zdolności kredytowej i scoring

Regulacje dotyczące sprawdzania zdolności kredytowej i scoringu wykonywanych przez spółkę SIROWA będą od chwili korzystania z tej funkcji opisane w tym paragrafie.

f. Konto klienta

(1) Na koncie klienta mogą Państwo przeglądać historię zamówień oraz zarządzać swoimi danymi osobowymi, takimi jak na przykład adres dostawy czy wybrany sposób płatności. W celu założenia konta klienta, należy nam podać imię, nazwisko oraz adres mailowy, a także wybrać hasło. Proszę w tym zakresie przestrzegać również wskazówek zawartych w warunkach użytkowania. Inne dane, takie jak adres dostawy czy sposób płatności, należy podać dopiero w przypadku złożenia zamówienia. Dane zapisane na koncie klienta będą przechowywane do chwili usunięcia przez Państwa swojego konta. Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre dane (np. faktura) są przechowywane dłużej.

(2) Konto klienta ma postać „Multi-Store-Login“ . „Multi-Store-Login“ umożliwia Państwu bezpieczne zalogowanie się za pomocą Państwa konta klienta we wszystkich sklepach internetowych SIROWA, działających w ramach przedsiębiorstw powiązanych. Jeżeli zalogują się Państwo za pośrednictwem swojego konta klienta w sklepie internetowym przedsiębiorstwa powiązanego, przekażemy Państwa dane osobowe do tego przedsiębiorstwa powiązanego. Przedsiębiorstwo powiązane to przedsiębiorstwo, które należy do grupy SIROWA i jej spółek-córek. Podlegają one w tym samym stopniu niniejszej polityce prywatności lub stosują wytyczne, które zapewniają co najmniej taki sam poziom ochrony, jak niniejsza polityka prywatności. W związku z kontem klienta nie ma miejsca przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej.

(3) W przyszłości udostępnimy Państwu rozszerzoną strefę klienta pod nazwą „Moja SIROWA“. Regulacje i specyfika strefy klienta „Moja SIROWA“ będą od chwili uruchomienia tej funkcji opisane w niniejszym paragrafie. 

g. Newsletter SIROWA

(1) Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu, po wyrażeniu zgody przez Państwa, możliwość otrzymywania newslettera z informacjami na temat naszych ofert. W celu zapisania się proszę skorzystać z tzw. postępowania Double-Opt-In. Po podaniu adresu internetowego prześlemy Państwu na ten adres informację z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu na zawarty w niej link potwierdzający, Państwa adres mailowy będzie uwzględniany przy rozsyłaniu newslettera. W ten sposób jedynie rzeczywisty właściciel adresu internetowego może zamówić newslettera.

(2) W celu korzystania z funkcji newslettera korzystamy również z MailerLite. MailerLite to usługa firmy MailerLite UAB. MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Wilno, numer w rejestrze przedsiębiorców: 302942057, numer VAT LT100007448516. Dane zachowane podczas zapisywania się na newslettera przekazywane są do serwera firmy MailerLite UAB na Litwie, gdzie przechowywane są zgodnie z przepisami unijnymi o ochronie danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych u MailerLite UAB znajdą Państwo pod adresem: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

(3) Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacji można dokonać z poziomu konta klienta lub mogą Państwo skorzystać z praw określonych w § 3 Prawa osób, których dane dotyczą.

h. Testy produktów SIROWA

Przetwarzanie danych w związku z „Testami produktów SIROWA“ będzie opisane w tym miejscu, kiedy takie testy zostaną przeprowadzone.

 

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub jeżeli zamierzają Państwo jako osoby, których dane dotyczą, dochodzić przysługujących Państwu na postawie obowiązujących przepisów praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę SIROWA,  mogą Państwo w każdym czasie skorzystać z możliwości kontaktu wymienionych w  § 1.

a. Prawo do dostępu, poprawiania i usunięciadanych osobowych

W każdym czasie mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania informacji o tym, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu. W ramach udzielenia informacji powiadomimy Państwa również o pozostałych okolicznościach przetwarzania danych.

Mają również Państwo prawo do żądania poprawienia i usunięcia Państwa danych osobowych..

b. Prawo do cofnięcia zgody i wniesienia sprzeciwu

Podanie nam swoich danych osobowych i udzielenie nam zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w każdym czasie udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. wysyłanie newsletterów) ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli przetwarzamy dane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, mogą Państwo w każdym czasie zgodnie z regulacjami ustawowymi sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

§ 4 Bezpieczeństwo danych

a. Bezpieczeństwo za pomocą protokołu SSL

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności mające zapobiec manipulacji, utracie, zniszczeniu oraz atakom osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, zgodnie z rozwojem techniki.

Proces zamawiania, w szczególności podawanie danych dot. płatności i kart kredytowych, jest szyfrowany przy wykorzystaniu techniki SSL/TLS, aby zapobiec dostępowi przez nieuprawnione osoby trzecie.

Czy Państwa przeglądarka internetowa wykorzystuje ten bezpieczny system przekazywania danych, mogą Państwo rozpoznać po tym, że adres internetowy rozpoczyna się od „https“, a także po niewielkim symbolu kłódki, który (zazwyczaj) pokazywany jest w polu adresu Państwa przeglądarki. Gdy kłódka jest zamknięta, połączenie jest bezpieczne. Niektóre przeglądarki internetowe wyświetlają w takim przypadku pole adresu lub jego część w kolorze zielonym. 

b. Sprawdzony sklep internetowy

W tym miejscu będziemy Państwa w przyszłości informować o działaniach dotyczących certyfikacji w odniesieniu do naszego sklepu internetowego.

c. Bezpieczeństwo w przypadku nadużyć

Jeżeli uważają Państwo, że Państwo lub my padliśmy ofiarą oszustwa lub nadużycia w zakresie Państwa danych płatniczych (karta kredytowa lub Państwa konto PayPal), proszę postępować zgodnie z zaleceniami swojego dostawcy usług płatniczych (np. wydawca karty kredytowej lub PayPal) i powiadomić nas niezwłocznie korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail: shop1@incrediwear.pl

lub

Tel. +48 22 518 58 00

 

§ 5 Zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejszą politykę prywatności będziemy regularnie aktualizować, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych produktów i usług, zmiany procedur internetowych lub w przypadku dalszego rozwoju techniki bezpieczeństwa Internetu i - elektronicznego przetwarzania danych.

Zmiany te będziemy publikować na tej stronie. Dlatego powinni Państwo regularnie sprawdzać tę stronę, aby być na bieżąco w kwestiach polityki prywatności. W przypadku wizyty na naszej stronie internetowej obowiązuje wersja aktualna w danym momencie.

 

(SIR PL PRIVACY 20170619 20170620)

 

 

Warunki korzystania z konta klienta „Moja SIROWA”

§ 1 Przedmiot warunków korzystania
§ 2 Zmiana warunków korzystania
§ 3 Uprawnienie do rejestracji
§ 4 Twoja rejestracja
§ 5 Odpowiedzialność za dane dostępowe
§ 6 Aktualizacja danych klienta
§ 7 Usunięcie konta klienta
§ 8 Umieszczanie własnych treści przez użytkownika
§ 9 Działania zabronione
§ 10 Blokada dostępu
§ 11 Ochrona danych

 

§ 1 Przedmiot warunków korzystania

(1) Spółka SIROWA Poland Sp. z o.o. (SIROWA) pod adresem

https://poland.incrediwear-shop.eu

prowadzi sklep online, w którym użytkownicy mogą zakładać sobie konta klienta, dzięki którym mają na przykład dostęp do warunków płatności, adresów dostawy oraz podgląd realizacji zamówień. Ponadto sklep online oferuje wiele innych funkcji, na przykład możliwość opiniowania produktów.

(2) Niniejsze warunki korzystania regulują sposób udostępnienia konta klienta przez spółkę SIROWA oraz sposób korzystania z konta przez prawidłowo zarejestrowanego klienta, a także sposób korzystania z rozszerzonych funkcji sklepu online.

§ 2 Zmiany warunków korzystania

SIROWA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania w każdym czasie. O takich zmianach SIROWA poinformuje zarejestrowanych klientów z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych przed datą planowanego wprowadzenia zmian. O ile w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiej informacji klient nie odrzuci zmian i będzie dalej korzystał z funkcji sklepu po upływie wyznaczonego terminu sprzeciwu, zmiany – po upływie terminu – uznaje się za obowiązujące.  Sprzeciw wobec wprowadzonych zmian można wyrazić, likwidując swoje konto klienta.

§ 3 Uprawnienie do rejestracji

(1) Korzystanie z funkcji dostępnych poprzez konto klienta wymaga rejestracji w systemie jako klient. Roszczenie do posiadania konta klienta nie istnieje. SIROWA ma prawo odrzucenia wniosku klienta o posiadanie konta bez podania powodu.

§ 4 Twoja rejestracja

(1) Należy w sposób kompletny i zgodny z prawdą podać wszystkie dane kontaktowe i inne informacje, których zażąda system SIROWA podczas rejestracji.

(2) Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych zostaną one zweryfikowane przez system SIROWA pod kątem kompletności i możliwych błędów. Jeżeli SIROWA uzna dane za prawidłowe i nie stwierdzi żadnych innych przeciwwskazań, SIROWA aktywuje wnioskowane konto klienta i zawiadomi o tym klienta drogą mailową. Należy potwierdzić wolę utworzenia konta poprzez kliknięcie na odpowiedni, umieszczony w mailu link.

§ 5 Odpowiedzialność za dane dostępowe

(1) Podczas procesu rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Na podstawie tych danych użytkownik będzie się logować do systemu po aktywacji jego konta klienta i potwierdzeniu tej aktywacji zgodnie z § 4 (2). Odpowiedzialność za to, by nazwa użytkownika nie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw ochronnych do nazw i znaków towarowych oraz dobrych obyczajów, ponosi użytkownik.

(2) Hasło powinno być bezpieczne. Przy określaniu hasła należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: hasło musi składać się co najmniej z ośmiu znaków, w tym z wielkich i małych liter, liczb i znaków specjalnych i co trzy miesiące powinno być zmieniane. Do każdego konta należy stworzyć odrębne, własne hasło.

(3) Dane dostępowe wraz z hasłem należy utrzymywać w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim.

(4) Użytkownik odpowiada również za to, by dostęp do jego konta klienta miał tylko i wyłącznie on sam lub ewentualnie upoważnione przez niego osoby. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że nieuprawnione osoby trzecie mogły pozyskać informacje o jego danych dostępowych, należy o tym niezwłocznie poinformować SIROWA.

(5) Zgodnie z przepisami ustawowymi użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde korzystanie i/lub każdą inną aktywność, wykonaną w systemie po podaniu jego danych dostępowych.

§ 6 Aktualizacja danych klienta

Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych (łącznie z danymi kontaktowymi). Jeżeli wprowadzone do systemu dane użytkownika uległy zmianie, jego obowiązkiem jest niezwłoczne skorygowanie danych konta klienta w ustawieniach osobistych.

§ 7 Usunięcie konta klienta

W każdym momencie użytkownik ma prawo usunąć swoje konto. Jeżeli będzie chciał potem używać tego konta, musi się zarejestrować ponownie.

§ 8 Umieszczanie własnych treści przez użytkownika

(1) O ile taka funkcjonalność jest dostępna w sklepie online, mogą Państwo – z zastrzeżeniem przestrzegania poniższych zasad – umieszczać własne treści w sklepie online (np. opinie na temat produktów).

(2) Umieszczenie własnych treści oznacza przyznanie SIROWA nieodpłatnego i przenoszalnego prawa do używania tych treści, a w szczególności do zapisu treści na serwerach SIROWA oraz ich publikowania, w tym ich publicznego udostępniania (np. poprzez umieszczenie tych treści w sklepie online).

(3) Jeżeli użytkownik wycofa umieszczone przez niego w sklepie online treści, przyznane nam zgodnie z poprzednim akapitem prawo używania i wykorzystywania treści wygasa. Nadal jednak mamy prawo do przechowywania kopii tych treści do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i/lub do celów dowodowych.

(4) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez niego treści. SIROWA nie dokonuje kontroli treści pod kątem ich kompletności, poprawności, zgodności z prawem, aktualności, jakości i przydatności do realizacji określonych celów.

(5) SIROWA zastrzega sobie prawo niewydania zgody na umieszczanie treści i/lub redakcji, zablokowania lub usunięcia już umieszczonych treści (np. opinii o produktach) bez wcześniejszej zapowiedzi, o ile umieszczanie treści przez użytkownika lub same treści naruszają § 9 albo istnieją konkretne podstawy do założenia, że dojdzie do ciężkiego naruszenia zapisów § 9. SIROWA w takich działaniach będzie jednak mieć na względzie uzasadnione interesy użytkowników i w ramach obrony przed naruszeniem § 9 zastosuje możliwie jak najłagodniejsze środki.

§ 9 Działania zabronione

(1) Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań na koncie klienta lub w związku z nim, które naruszałyby obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. W szczególności użytkownikowi nie wolno umieszczać takich treści, które obrażałyby lub oczerniałyby innych użytkowników lub osoby trzecie.

(2) Ponadto – niezależnie od ewentualnego naruszania przepisów przy umieszczaniu własnych treści w sklepie online oraz w ramach komunikacji z innymi użytkownikami (np. poprzez umieszczanie opinii) – użytkownikowi nie wolno:

- rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich i innych szkodliwych plików;
- rozsyłać niechcianej poczty, spamu i listów w ramach tzw. „łańcuszka”;
- nagabywać innych użytkowników;
- namawiać innych użytkowników do podania haseł lub danych osobowych do celów niezgodnych z prawem lub obowiązującymi przepisami ustawowymi.

(3) Zabronione są także wszelkie działania, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie sklepu online, w szczególności nadmiernie obciążające systemy SIROWA.

(4) Jeżeli użytkownik poweźmie informacje o nielegalnym lub bezprawnych używaniu lub nadużywaniu sklepu online, powinien poinformować o tym SIROWA, wysyłając e-mail z konkretnymi wskazówkami w zakresie sposobu nieprawidłowego używania [adres: shop1@incrediwear.pl

SIROWA skontroluje dany przypadek i podejmie ewentualne konieczne kroki.

(5) W przypadku zaistnienia podejrzenia niezgodnych z prawem lub karalnych działań SIROWA ma prawo i ewentualnie także obowiązek, skontrolowania aktywności użytkownika i podjęcia koniecznych kroków prawnych. Do takich kroków może należeć również skierowanie doniesienia do prokuratury.

§ 10 Blokada dostępu

(1) SIROWA może tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp użytkownika do jego konta, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki do przypuszczenia, że narusza bądź naruszał on zasady korzystania i/lub obowiązujące przepisy prawa, a poza tym w przypadkach, gdy SIROWA ma inny uzasadniony interes w zablokowaniu konta użytkownika. Podejmując decyzję o blokadzie dostępu SIROWA w sposób właściwy uwzględni uzasadnione interesy użytkownika.

(2) W przypadku tymczasowej lub trwałej blokady SIROWA zablokuje prawa dostępu użytkownika i poinformuje go o tym e-mailem. Jeżeli blokada ma tylko tymczasowy charakter, SIROWA po upływie okresu blokady reaktywuje prawo dostępu użytkownika i również poinformuje go o tym e-mailem.

§ 11 Ochrona danych

Spółka SIROWA wśród swoich celów jakościowych umieściła odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi klientów. Dokładniejsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z posiadaniem przez niego konta klienta oraz na temat innych funkcjonalności sklepu online znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.

  

(SIR PL MYSIROWA 20170619)