MOJA SIROWA

Warunki korzystania z konta klienta „Moja SIROWA”

§ 1 Przedmiot warunków korzystania
§ 2 Zmiana warunków korzystania
§ 3 Uprawnienie do rejestracji
§ 4 Twoja rejestracja
§ 5 Odpowiedzialność za dane dostępowe
§ 6 Aktualizacja danych klienta
§ 7 Usunięcie konta klienta
§ 8 Umieszczanie własnych treści przez użytkownika
§ 9 Działania zabronione
§ 10 Blokada dostępu
§ 11 Ochrona danych

 

§ 1 Przedmiot warunków korzystania

(1) Spółka SIROWA Poland Sp. z o.o. (SIROWA) pod adresem

https://poland.incrediwear-shop.eu

prowadzi sklep online, w którym użytkownicy mogą zakładać sobie konta klienta, dzięki którym mają na przykład dostęp do warunków płatności, adresów dostawy oraz podgląd realizacji zamówień. Ponadto sklep online oferuje wiele innych funkcji, na przykład możliwość opiniowania produktów.

(2) Niniejsze warunki korzystania regulują sposób udostępnienia konta klienta przez spółkę SIROWA oraz sposób korzystania z konta przez prawidłowo zarejestrowanego klienta, a także sposób korzystania z rozszerzonych funkcji sklepu online.

§ 2 Zmiany warunków korzystania

SIROWA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania w każdym czasie. O takich zmianach SIROWA poinformuje zarejestrowanych klientów z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych przed datą planowanego wprowadzenia zmian. O ile w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiej informacji klient nie odrzuci zmian i będzie dalej korzystał z funkcji sklepu po upływie wyznaczonego terminu sprzeciwu, zmiany – po upływie terminu – uznaje się za obowiązujące.  Sprzeciw wobec wprowadzonych zmian można wyrazić, likwidując swoje konto klienta.

§ 3 Uprawnienie do rejestracji

(1) Korzystanie z funkcji dostępnych poprzez konto klienta wymaga rejestracji w systemie jako klient. Roszczenie do posiadania konta klienta nie istnieje. SIROWA ma prawo odrzucenia wniosku klienta o posiadanie konta bez podania powodu.

§ 4 Twoja rejestracja

(1) Należy w sposób kompletny i zgodny z prawdą podać wszystkie dane kontaktowe i inne informacje, których zażąda system SIROWA podczas rejestracji.

(2) Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych zostaną one zweryfikowane przez system SIROWA pod kątem kompletności i możliwych błędów. Jeżeli SIROWA uzna dane za prawidłowe i nie stwierdzi żadnych innych przeciwwskazań, SIROWA aktywuje wnioskowane konto klienta i zawiadomi o tym klienta drogą mailową. Należy potwierdzić wolę utworzenia konta poprzez kliknięcie na odpowiedni, umieszczony w mailu link.

§ 5 Odpowiedzialność za dane dostępowe

(1) Podczas procesu rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Na podstawie tych danych użytkownik będzie się logować do systemu po aktywacji jego konta klienta i potwierdzeniu tej aktywacji zgodnie z § 4 (2). Odpowiedzialność za to, by nazwa użytkownika nie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw ochronnych do nazw i znaków towarowych oraz dobrych obyczajów, ponosi użytkownik.

(2) Hasło powinno być bezpieczne. Przy określaniu hasła należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: hasło musi składać się co najmniej z ośmiu znaków, w tym z wielkich i małych liter, liczb i znaków specjalnych i co trzy miesiące powinno być zmieniane. Do każdego konta należy stworzyć odrębne, własne hasło.

(3) Dane dostępowe wraz z hasłem należy utrzymywać w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim.

(4) Użytkownik odpowiada również za to, by dostęp do jego konta klienta miał tylko i wyłącznie on sam lub ewentualnie upoważnione przez niego osoby. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że nieuprawnione osoby trzecie mogły pozyskać informacje o jego danych dostępowych, należy o tym niezwłocznie poinformować SIROWA.

(5) Zgodnie z przepisami ustawowymi użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde korzystanie i/lub każdą inną aktywność, wykonaną w systemie po podaniu jego danych dostępowych.

§ 6 Aktualizacja danych klienta

Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych (łącznie z danymi kontaktowymi). Jeżeli wprowadzone do systemu dane użytkownika uległy zmianie, jego obowiązkiem jest niezwłoczne skorygowanie danych konta klienta w ustawieniach osobistych.

§ 7 Usunięcie konta klienta

W każdym momencie użytkownik ma prawo usunąć swoje konto. Jeżeli będzie chciał potem używać tego konta, musi się zarejestrować ponownie.

§ 8 Umieszczanie własnych treści przez użytkownika

(1) O ile taka funkcjonalność jest dostępna w sklepie online, mogą Państwo – z zastrzeżeniem przestrzegania poniższych zasad – umieszczać własne treści w sklepie online (np. opinie na temat produktów).

(2) Umieszczenie własnych treści oznacza przyznanie SIROWA nieodpłatnego i przenoszalnego prawa do używania tych treści, a w szczególności do zapisu treści na serwerach SIROWA oraz ich publikowania, w tym ich publicznego udostępniania (np. poprzez umieszczenie tych treści w sklepie online).

(3) Jeżeli użytkownik wycofa umieszczone przez niego w sklepie online treści, przyznane nam zgodnie z poprzednim akapitem prawo używania i wykorzystywania treści wygasa. Nadal jednak mamy prawo do przechowywania kopii tych treści do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i/lub do celów dowodowych.

(4) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez niego treści. SIROWA nie dokonuje kontroli treści pod kątem ich kompletności, poprawności, zgodności z prawem, aktualności, jakości i przydatności do realizacji określonych celów.

(5) SIROWA zastrzega sobie prawo niewydania zgody na umieszczanie treści i/lub redakcji, zablokowania lub usunięcia już umieszczonych treści (np. opinii o produktach) bez wcześniejszej zapowiedzi, o ile umieszczanie treści przez użytkownika lub same treści naruszają § 9 albo istnieją konkretne podstawy do założenia, że dojdzie do ciężkiego naruszenia zapisów § 9. SIROWA w takich działaniach będzie jednak mieć na względzie uzasadnione interesy użytkowników i w ramach obrony przed naruszeniem § 9 zastosuje możliwie jak najłagodniejsze środki.

§ 9 Działania zabronione

(1) Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań na koncie klienta lub w związku z nim, które naruszałyby obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. W szczególności użytkownikowi nie wolno umieszczać takich treści, które obrażałyby lub oczerniałyby innych użytkowników lub osoby trzecie.

(2) Ponadto – niezależnie od ewentualnego naruszania przepisów przy umieszczaniu własnych treści w sklepie online oraz w ramach komunikacji z innymi użytkownikami (np. poprzez umieszczanie opinii) – użytkownikowi nie wolno:

- rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich i innych szkodliwych plików;
- rozsyłać niechcianej poczty, spamu i listów w ramach tzw. „łańcuszka”;
- nagabywać innych użytkowników;
- namawiać innych użytkowników do podania haseł lub danych osobowych do celów niezgodnych z prawem lub obowiązującymi przepisami ustawowymi.

(3) Zabronione są także wszelkie działania, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie sklepu online, w szczególności nadmiernie obciążające systemy SIROWA.

(4) Jeżeli użytkownik poweźmie informacje o nielegalnym lub bezprawnych używaniu lub nadużywaniu sklepu online, powinien poinformować o tym SIROWA, wysyłając e-mail z konkretnymi wskazówkami w zakresie sposobu nieprawidłowego używania [adres: shop1@incrediwear.pl

SIROWA skontroluje dany przypadek i podejmie ewentualne konieczne kroki.

(5) W przypadku zaistnienia podejrzenia niezgodnych z prawem lub karalnych działań SIROWA ma prawo i ewentualnie także obowiązek, skontrolowania aktywności użytkownika i podjęcia koniecznych kroków prawnych. Do takich kroków może należeć również skierowanie doniesienia do prokuratury.

§ 10 Blokada dostępu

(1) SIROWA może tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp użytkownika do jego konta, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki do przypuszczenia, że narusza bądź naruszał on zasady korzystania i/lub obowiązujące przepisy prawa, a poza tym w przypadkach, gdy SIROWA ma inny uzasadniony interes w zablokowaniu konta użytkownika. Podejmując decyzję o blokadzie dostępu SIROWA w sposób właściwy uwzględni uzasadnione interesy użytkownika.

(2) W przypadku tymczasowej lub trwałej blokady SIROWA zablokuje prawa dostępu użytkownika i poinformuje go o tym e-mailem. Jeżeli blokada ma tylko tymczasowy charakter, SIROWA po upływie okresu blokady reaktywuje prawo dostępu użytkownika i również poinformuje go o tym e-mailem.

§ 11 Ochrona danych

Spółka SIROWA wśród swoich celów jakościowych umieściła odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi klientów. Dokładniejsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z posiadaniem przez niego konta klienta oraz na temat innych funkcjonalności sklepu online znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.

  

(SIR PL MYSIROWA 20170619)