REGULAMIN

Regulamin sklepu online https://poland.incrediwear-shop.eu
prowadzonego przez SIROWA Poland Sp. z o.o. w Polsce.

Stan na dzień: 19.06.2017 (SIR PL OWH 201706)

§ 1 Zakres obowiązywania
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
§ 4 Dostawa i warunki dostawy
§ 5 Ceny i koszty wysyłki
§ 6 Warunki płatność
§ 7 Zastrzeżenie własności
§ 8 Kupon SIROWA z numerem PIN i karta SIROWA
§ 9 Reklamacje
§ 10 Szkody transportowe
§ 11 Odpowiedzialność i odszkodowanie
§ 12 Przetwarzanie danych osobowych
§ 13 Wyłączenie odpowiedzialności za cudze linki
§ 14 Prawa autorskie
§ 15 Prawo właściwe i sąd właściwy
§ 16 Inne

 

§1 Zakres obowiązywania

(1) Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Państwa zamówień towarów złożonych poprzez sklep online

https://poland.incrediwear-shop.eu

(dalej: Sklep) prowadzonego przez spółkę SIROWA (tj. SIROWA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 119845, NIP: 9511883293, REGON: 013287052, Kapitał zakładowy: 4 896 000 zł), (impressum), a jego postanowienia określają treść umowy zawartej pomiędzy spółką SIROWA a Państwem jako naszym klientem.

(2) Obowiązuje zawsze wersja warunków aktualna w momencie dokonania zamówienia. Ewentualne odbiegające od niniejszych warunków regulacje obowiązują tylko wówczas, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie.

 

§2 Zawarcie umowy

(1) Z chwilą rejestracji w Sklepie albo z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie dochodzi do zawarcia pomiędzy spółką SIROWA a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

(2) Prezentacja i reklama artykułów w naszym sklepie online nie stanowią wiążącej prawnie oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz skierowane do Państwa zaproszenie do składania ofert zakupu  produktów opisanych w naszych katalogu.

(3) Wiążącą ofertę zakupu składa Klient, zamawiając towar poprzez naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Oferta Klienta wymaga jeszcze potwierdzenia z naszej strony. Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które nie oznacza jednak jeszcze przyjęcia oferty zakupu. Nie mamy obowiązku przyjęcia Państwa oferty zakupu. Umowa pomiędzy Państwem a nami dochodzi do skutku w momencie, gdy przyjmiemy Państwa zamówienie, wysyłając odrębny e-mail lub gdy otrzymają Państwo potwierdzenie wysyłki towaru lub bonu. Oferta Klienta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli spółka SIROWA nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez spółkę SIROWA. Do maila potwierdzającego wysłanie produktu zostanie załączony plik PDF zawierający treść niniejszego Regulaminu wraz z formularzem uprawniającym do odstąpienia od umowy sprzedaży.

(4) Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia produktów, dokonania płatności oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne na stronach internetowych Sklepu.

(5) Zawarcie umowy następuje w języku polskim. Wysyłka artykułów jest możliwa tylko w ilościach przeznaczonych dla gospodarstwa domowego.

(6) Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez spółkę SIROWA i przesyłana Klientowi mailem w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

(7) Umowa sprzedaży produktu w Sklepie dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Spółka SIROWA. W pozostałym zakresie Spółka SIROWA może swobodnie zmieniać ceny produktów oferowanych w Sklepie. Ceny zawierają wszystkie podatki (w tym VAT) i cła.

 

§3 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

(1) Jako konsument (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) mają Państwo zgodnie z przepisami ustawowymi prawo odstąpienia od umowy.

(2) Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodu.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia , w którym Państwo – lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem – objęli towar w posiadanie.

Jeżeli umowa dotyczy wielu towarów, które zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia, a które zostały Państwu dostarczone oddzielnie, termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo – lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem – objęli w posiadanie ostatni z tych towarów.

W przypadku umowy na dostawę towaru w kilku partiach lub sztukach termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo – lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem – objęli w posiadanie ostatnią z partii lub ostatnią sztukę towaru.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy należy na nasz adres

SIROWA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Poselska 11,
03-931 Warszawa
Polska
E-Mail: shop1@incrediwear.pl
Telefon: +48 22 518 58 00
fax: +48 22 518 58 09


wysłać informację w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą zwykłą, faksem lub e-mailem), że zdecydowali się Państwo odstąpić od umowy. Mogą Państwo skorzystać w tym celu z dołączonego wzorcowego formularza odstąpienia, jednak nie mają Państwo takiego obowiązku.

Dla dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślą Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, naszym obowiązkiem jest zwrócenie Państwu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności wraz z kosztami dostawy (wyjątek stanowią koszty dodatkowe, wynikające z tego, że wybrali Państwo inny sposób dostawy niż standardowo przez nas oferowany, najtańszy sposób dostawy), niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas Państwa informacja o odstąpieniu od umowy.

Przy zwrocie płatności zastosujemy ten sam środek płatniczy, jaki Państwo zastosowali w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodnimy z Państwem wyraźnie coś innego; w związku z tym zwrotem nie mogą powstać dla Państwa żadne dodatkowe koszty.

Możemy odmówić zwrotu do momentu otrzymania z powrotem towaru lub do momentu otrzymania dowodu zwrotnej wysyłki towaru – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej.

Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne – najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu przez Państwa od umowy – odesłanie lub osobisty zwrot towaru. Termin zwrotu zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem czternastu dni.

Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponoszą Państwo.

Za zmniejszenie wartości zakupionego towaru ponoszą Państwo odpowiedzialność tylko wówczas, gdy będzie ono wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 - Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy –

(3) Wzorcowy formularz odstąpienia od umowy (jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać do nas.)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat: Sirowa Poland sp. z o.o., adres: ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, adres e-mail: shop1@incrediwear.pl, telefon: +48 22 518 58 00 fax: 48 22 518 58 09
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy następującego produktu (wskazane jest podanie: (1) daty zamówienia; (2) numeru zamówienia, co ułatwi i przyspieszy zwrot wzajemnych świadczeń - zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówki i nie wpływa na skuteczność odstąpienia od umowy z pominięciem rekomendowanego opisu):
 
..........................................................................

..........................................................................

Data zamówienia: .....................................

Data dostawy: .....................................

Imię i nazwisko Klienta (konsumenta):  .....................................

Podpis Klienta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):  ..........................................................................

Data: .....................................

 

 

(4) Prawo odstąpienia nie przysługuje  zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta  m.in. w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

(5) Jeżeli jako konsument skorzystają Państwo z przysługującego im prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo ponieść koszty odesłania towaru.

 

§ 4 Dostawa i warunki dostawy

(1) Mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli po analizie Państwa i naszych interesów takie rozwiązanie jest dla Państwa akceptowalne. Wysyłka w dostawach częściowych odbywa się na nasze ryzyko. Po otrzymaniu każdej dostawy częściowej odpowiedzialność za dostarczone artykuły przechodzi na Państwa.

Jeżeli popadniemy w zwłokę w realizacji usług częściowych lub nie będziemy w stanie zrealizować usług częściowych, mają Państwo prawo odstąpienia od umowy w całości lub zażądania zapłaty odszkodowania z powodu niewypełnienia przez nas zobowiązania zawsze wówczas, gdy dostawa częściowa nie jest w Państwa interesie.

(2) Samodzielny odbiór towaru nie jest możliwy. Dostarczamy wyłącznie poprzez wysyłkę. Standardowe dostawy realizowane są w Polsce na podany w zamówieniu adres dostawy. Dostawa do pakowalni lub na adres skrytki pocztowej jest wykluczona.

(3)  Standardowe dostawy na adresy w Belgii, Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii (bez wysp Man, Wight i Jersey/ Guernsey), realizowane są tylko wówczas, gdy adres podany na fakturze znajduje się w Polsce.

(4) Zamówienia i dostawy możliwe są zasadniczo tylko na terytorium Polski. Z reguły dostawy realizowane są przez firmę kurierską.

(5) W przypadku standardowej dostawy przez firmę kurierską na terytorium Polski Państwa zamówienie zostanie zrealizowane w czasie ok. 7 dni roboczych.

(6) Inne sposoby wysyłki niż dostawa standardowa obecnie nie są dostępne. W przyszłości mamy zamiar udostępnić także inne sposoby wysyłki poza standardowym, np. dostawy w trybie ekspresowym. Szczegółowe regulacje na ten temat zostaną wówczas umieszczone w tym rozdziale.

(7) Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do dokonania w każdym momencie bez podania powodu zmiany opisanych powyżej w § 4 (6) szczególnych sposobów dostawy, a także ich rozszerzenia, ograniczenia lub częściowego lub całkowitego zaniechania bądź częściowego lub całkowitego wycofania z oferty.

 

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny w naszym sklepie online wyrażone są w złotych polskich jako ceny brutto, zawierające ustawowy podatek VAT i podlegają zwiększeniu o koszty wysyłki. Bliższe informacje na temat wysokości kosztów wysyłki znajdują się przy ofercie towaru oraz w następnych ustępach tego paragrafu.

(2) Na terytorium Polski dostawa od kwoty zamówienia wynoszącej > 2000 PLN jest bezpłatna. Kwotę zamówienia należy rozumieć jako cenę [pośrednią] zamówionych artykułów z uwzględnieniem udzielonych rabatów.

(3) W przypadku dostaw częściowych, o których mowa w § 4 (1) to my ponosimy powstałe w związku z nimi dodatkowe koszty wysyłki.

(4) Za dostawy na adresy w Belgii, Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii (bez wysp Man, Wight i Jersey/ Guernsey) naliczamy wyższe koszty przesyłki. Prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się w tej sprawie z naszym działem obsługi klienta.

 

§6 Warunki płatności

(1) Zasadniczo możliwe są następujące formy płatności:
a. płatność na podstawie faktury,
b. polecenie zapłaty,
c. płatność kartą kredytową (American Express, Mastercard lub VISA)
d. PayPal
e. płatność za pobraniem

Dostępne dla danego zamówienia formy płatności zależą od wysokości kwoty zamówienia, salda konta klienta w SIROWA i pozytywnego wyniku weryfikacji zdolności płatniczej Klienta.

(2) Rabaty i kupony rabatowe (np. kupon z kodem rabatowym, bonus z newslettera czy też kupon urodzinowy) znajdują zastosowanie tylko w przypadku ogłaszanych akcji promocyjnych. Nie wolno łączyć ze sobą kilku rabatów lub kuponów rabatowych.

(3) Do kart podarunkowych SIROWA nie udziela się rabatów.

(4) Płatność ceny zakupu staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy. Państwa konto zostanie – w zależności od wybranej metody płatności – obciążone w najbliższym możliwym terminie. W przypadku płatności na podstawie faktury należy dokonać przelewu w ciągu 14 dni od dostawy towaru na numer konta podany na fakturze. Przy płatności przez obciążenie rachunku bankowego kwota faktury zostanie pobrana ze wskazanego przez Państwa rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty wystawienia faktury.

(5) W przypadku wysyłki za pobraniem kwota faktury jest wymagalna do zapłaty przy dostawie. Obejmuje ona opłatę za pobranie w wysokości 6,15 PLN.

Opłata za pobranie nie jest wykazywana na fakturze SIROWA. Wysokość obowiązującej w danym momencie opłaty za przekazanie podajemy przed dokonaniem zamówienia w podsumow aniu zamówienia.

(6) Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych powyżej Ponoszą Państwo koszty z nią związane.

 

§7 Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony towar do momentu uregulowania pełnej ceny zakupu pozostaje naszą własnością.

(2) W przypadku niezgodnego z umową zachowania klienta, w szczególności w razie zwłoki z płatnością, po wyznaczeniu stosownego dodatkowego terminu, mamy prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru. Mają Państwo wówczas obowiązek zwrotnego wydania towaru.

 

§8 Kupon SIROWA z numerem PIN i karta SIROWA

(1) Regulacje dotyczące kuponów SIROWA z numerem PIN / kart podarunkowych SIROWA zostaną podane w tym paragrafie w momencie, gdy te funkcjonalności zostaną udostępnione. Aktualnie opcje te nie są jeszcze dostępne.

(2) Regulacje dotyczące kart SIROWA zostaną podane w tym paragrafie w momencie, gdy ta funkcjonalność zostanie udostępniona. Aktualnie opcja ta nie jest jeszcze dostępna.

 

§ 9 Reklamacje

(1) Spółka SIROWA zobowiązana jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży produktów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży w zakresie rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Natomiast, jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego), a reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w pkt. 2 poniżej

(2) Reklamacje można składać pisemnie na adres

SIROWA POLAND Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

lub na następujący adres e-mail: shop1@incrediwear.pl.

(3) Składając reklamację wskazane jest: (1) opisanie wady produktu wraz z dokumentacją zdjęciową (jeśli możliwe jest jej dokonanie); (2) podanie numeru zamówienia; (3) podanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (tj. wymiana produktu lub usunięcie wady) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (4) podanie danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówek i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem rekomendowanego opisu. Kupujący zobowiązany jest przesłać produkt na adres wskazany w ust. 2 powyżej, jeśli spółka SIROWA uzna to za konieczne. W takim przypadku koszt przesyłki zwracany jest przez spółkę SIROWA.

(4) Spółka SIROWA, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Spółka SIROWA poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka SIROWA nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

(5) Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący, składając reklamację, może: (i) żądać usunięcia wady; albo (ii) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad; albo (iii) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; albo (iv) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (od umowy sprzedaży nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

(6) Spółka SIROWA jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Spółka SIROWA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

(7) W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, Spółka SIROWA może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez spółkę SIROWA albo spółka SIROWA nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

(8) Kupujący może zamiast zaproponowanego przez spółkę SIROWA usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez spółkę SIROWA.

(9) Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

(10) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

(11) Spółka SIROWA odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

(12) Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.

(a)     zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

(b)     zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

(c)     zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Spółka SIROWA takiej zgody nie udziela.

(13) Wizerunki produktów nie zawsze muszą być zgodne z wyglądem rzeczywiście dostarczonych produktów. W szczególności producent może dokonać zmian w wyglądzie i wyposażeniu produktów w momencie odnowienia asortymentu. Roszczenia odszkodowawcze są w takim przypadku wykluczone, o ile zmiany są akceptowalne dla klienta.

  

§10 Szkody transportowe

(1) Jeżeli towar został dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o zgłoszenie reklamacji od razu u dostawcy i niezwłoczne nawiązanie z nami kontaktu.

(2) Zaniechanie zgłoszenia reklamacji lub kontaktu z nami nie ma żadnego wpływu na przysługujące Państwu roszczenia ustawowe i ich realizację, w szczególności na Państwa prawa z tytułu gwarancji i rękojmi.

Zgłaszając szkodę transportową pomogą nam Państwo jednak w dochodzeniu roszczeń przeciwko przewoźnikowi lub ubezpieczycielowi danego transportu.

 

§11 Odpowiedzialność i odszkodowanie

(1) Ponosimy odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z naruszeniem jej obowiązków wynikających z umowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny..

(2) Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach produktów lub instrukcjach dołączonych do produktów. Spółka SIROWA nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z przeznaczeniem produktów lub wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

 

§12 Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z zamówieniami w sklepie online SIROWA odbywa się na zasadach poufności, zgodnie z ustawowymi przepisami. Proszę przeczytać informacje zawarte w odrębnym oświadczeniu o ochronie danych, które znajdą Państwo tutaj: [Link]

 

§13 Wyłączenie odpowiedzialności za cudze linki

SIROWA umieszcza w niektórych przypadkach na swoich stronach internetowych linki do innych stron w Internecie. Odnośnie do wszystkich tych linków obowiązuje zasada: SIROWA wyraźnie oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na kształt i treść stron, do których Państwa odsyła. Dlatego też wyraźnie dystansujemy się od treści wszystkich stron osób trzecich, do których odsyłamy Państwa w naszym sklepie online i nie odpowiadamy za ich treść. Oświadczenie powyższe dotyczy wszystkich umieszczanych linków i treści wszystkich stron internetowych, do których te linki prowadzą.

 

§14 Prawo autorskie

Wszystkie teksty, obrazy, znaki firmowe i pozostałe treści na naszej stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu. Zmienianie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych elementów bez naszej wyraźnej zgody jest zabronione.

  

§ 15 Prawo właściwe i sąd właściwy

(1) Obowiązuje prawo polskie z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, jeżeli (a) mają Państwo miejsce zwykłego pobytu w Polsce lub (b) Państwa miejscem zwykłego pobytu jest państwo, niebędące członkiem Unii Europejskiej.

(2) Jeżeli miejscem Państwa zwykłego pobytu jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, bezwzględnie obowiązujące przepisy tego państwa pozostają nienaruszone. W pozostałym zakresie również obowiązuje prawo polskie.

(3) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą i w momencie zamówienia mają siedzibę w Polsce, wyłącznym sądem właściwym jest sąd dla siedziby sprzedającego w Warszawie. W pozostałych przypadkach w zakresie właściwości terytorialnej i międzynarodowej sądu obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

(4) Dodatkowo wskazujemy na fakt, że poza zwykłą drogą sądową istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w treści rozporządzenia (UE) nr 524/2013 oraz pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§16 Inne

(1) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

(2) Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w obowiązującej aktualnej wersji na stronie internetowej sklepu online oraz możliwe do pobrania i/lub wydruku jako plik w formacie PDF.

(3) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie narusza to ważności umowy jako całości.

(4) Każdy Klient dokonujący zakupów w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego zasadami.

(5) Każdy Klient może skontaktować się ze Sklepem pod adresem wskazanym powyżej, pod numerem telefonu +48 22 518 58 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail shop1@incrediwear.pl.

(6) Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Sklepu treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje, uznanych powszechnie za obraźliwe, jak również o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym. Klienci mogą jednak zamieszczać opinie o produktach znajdujących się w Sklepie, przy zachowaniu powyższych zasad.

(7) Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu i produktów w nim zamieszczonych należy składać pisemnie, telefonicznie lub mailem na adresy wskazane w pkt. 5 powyżej. Spółka SIROWA nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

(8) Jeżeli Klient założył konto w Sklepie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Spółka SIROWA nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

 

§17 Wymogi techniczne

(1) Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w Sklepie. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne, a kolory optymalne. Jeśli obraz Sklepu nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

(2) W celu przejścia do strony Sklepu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone, a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę.

(3) Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla Ciebie korzystanie ze Sklepu.

(4) Prezentacje znaków towarowych na stronach Sklepu oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na stronach Sklepu. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

 

(SIR PL GTERMS 20170619 20170620)