Privacy Policy

Polityka prywatności - Informacje na temat ochrony danych

Kwestia ochrony danych osobowych odgrywa w spółce SIROWA Poland Sp. z o.o. (spółka SIROWA) ważną rolę. Staranne podejście do Państwa danych osobowych jest dla nas oczywistością, tak samo jak przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie, w tym w szczególności przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednich regulacji UE.  Poniżej znajdą Państwo informacje na temat, które Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach.

Poniższa polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych na stronach spółki SIROWA. Jeżeli za pomocą linków są Państwo przekierowywani na inne strony internetowe, obowiązują polityki prywatności operatorów tych stron internetowych.

§ 1 Administrator i kontakt

§ 2 Operacje przetwarzania

a. Zapamiętywanie danych dostępu w plikach dziennika serwera (log)

b. Cookies i inne technologie internetowe

c. Realizacja zamówienia

d. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

e. Sprawdzanie zdolności kredytowej i scoring

f. Moja SIROWA

g. Newsletter SIROWA

h. Testy produktów SIROWA

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

a. Prawo do dostępu, poprawiania i usunięciadanych osobowych

b. Prawo do cofnięcia zgody i wniesienia sprzeciwu

§ 4 Bezpieczeństwo danych

a. Bezpieczeństwo za pomocą protokołu SSL

b. Sprawdzony sklep internetowy

c. Bezpieczeństwo w przypadku nadużyć

§ 5 Zmiana niniejszej polityki prywatności

Stan na dzień: 14.06.2017

 

§ 1 Administrator i kontakt

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze sklepem internetowym spółki SIROWA jest:

SIROWA Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poselska 11,

03-931 Warszawa

Polska

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 119845

NIP: 9511883293

REGON: 013287052

Kapitał zakładowy: 4 896 000 zł

Telefon: +48 22 518 58 00

E-Mail: shop1@incrediwear.pl

Pozostałe informacje dotyczące administratora znajdą Państwo w  Impressum.

 

§ 2 Operacje przetwarzania

Poprzez dane osobowe rozumiemy informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej. Spółka SIROWA przechowuje Państwa dane w bezpieczny sposób, na zabezpieczonym i chronionym sprzęcie. Wyłącznie ograniczona liczba osób spośród naszego personelu ma do niego dostęp i są to wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do Państwa danych osobowych. Spółka SIROWA podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Jakość tych środków jest stale ulepszana w miarę rozwoju technologicznego.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, np. przy realizacji zamówień, podczas odwiedzin naszej strony internetowej czy w ramach rozsyłania naszego newslettera. Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych operacji.

a. Zapamiętywanie danych dostępu w plikach dziennika serwera (log)

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową nie podając swoich danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane dostępowe w tzw. plikach dziennika serwera, takie jak np. data, godzina, czas korzystania ze strony, przesłana ilość danych oraz dostawca usług wysyłający zapytanie. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty, przy czym nie umożliwiają one identyfikacji Państwa osoby, ponieważ adres IP zapamiętywany jest jedynie w formie skróconej. Pliki dziennika serwera przechowywane są przez okres co najwyżej 3 dni, a następnie są usuwane.

b. Cookies i inne technologie internetowe

(1) Na naszej stronie internetowej korzystamy z cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które w ramach odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej przesyłane są przez nasz serwer internetowy do Państwa przeglądarki, która zapamiętuje je na Państwa komputerze w celu późniejszego wykorzystania. 

Spółka SIROWA w miarę możliwości korzysta z cookies, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki (session cookie). Umożliwiają one na przykład korzystanie z funkcji koszyka.

Ponadto spółka SIROWA niekiedy korzysta z cookies, które przechowywane są na Państwa komputerze przez dłuższy czas. Te cookies rejestrują podczas korzystania z tej strony internetowej, na przykład dane w celach statystycznych oraz w celu uczynienia naszego sklepu internetowego bardziej przyjaznym dla użytkownika.

(2) Oczywiście mogą Państwo oglądać naszą stronę internetową bez cookies. Przeglądarki internetowe są domyślnie ustawione w ten sposób, że akceptują cookies. Mogą Państwo w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki wyłączyć korzystanie z cookies oraz je usunąć. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak można zmienić ustawienia. Uwaga: niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączą Państwo korzystanie z cookies.

(3) Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z usługi tej korzystamy na naszej stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że  Państwa adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora strony internetowej innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie cookies.  Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączą Państwo korzystanie z cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.  W tym celu proszę kliknąć na poniższy link: Opt-Out for Google Analytics

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych zgormadzonych w cookies, a dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

(5) Filmy na YouTube

Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa spółki Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Implementacja wideo odbywa się przy użyciu opcji „rozszerzony tryb ochrony danych", udostępnionej przez YouTube.

Podczas wywoływania strony internetowej, na której umieszczono film, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treści są przekazywane poprzez Państwa przeglądarkę internetową i wyświetlane na stronie internetowej.

Zgodnie z informacjami od serwisu YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” do serwera YouTube przekazywane są dane (w szczególności informacje na temat tego, które z naszych stron Państwo odwiedzali) tylko wtedy, gdy oglądają Państwo film. Jeśli są Państwo równocześnie zalogowani na serwisie YouTube, informacje te zostaną przypisane do Państwa konta w serwisie YouTube.

Więcej informacji o postępowaniu z danymi przez serwis YouTube znajdą Państwo pod poniższym linkiem:  https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

c. Realizacja zamówienia

Przy składaniu przez Państwa zamówienia w sklepie internetowym SIROWA (dalej: Sklep) spółka SIROWA może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: imiona, nazwisko, płeć (wynikającą z imienia), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, numer karty kredytowej lub debetowej, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, datę urodzenia. Jeżeli korzystasz ze Sklepu poprzez urządzenie mobilne, przechowujemy również unikalny numer tego urządzenia. Wyżej wymienione informacje są przez nas używane do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie zgodnie z polską ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. . Podanie powyższych danych jest niezbędne dla realizacji umowy i naszych usług w ramach Sklepu. Poprzez zarejestrowanie się w Sklepie i korzystanie ze Sklepu wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych osobowych przez spółkę Sirowa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.

Spółka Sirowa będzie przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia usługi w ramach Sklepu oraz umów sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania zadań określonych w niniejszej Polityce. Kiedy przechowywanie Twoich danych nie będzie dłużej potrzebne, będą one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane w koniecznym zakresie firmie kurierskiej zajmującej się dostawą. Dane te przekazujemy również – w zależności od wybranej metody płatności – dostawcy usług płatniczych obsługującemu płatności (np. instytucja kredytowa).

Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane sami, jeżeli założą Państwo u nich odpowiednie konto. W takim przypadku muszą Państwo w ramach zamówienia podać dostawcy usług płatniczych swoje dane dostępowe. Wtedy obowiązuje polityka prywatności dostawcy usług płatniczych.

Dane dotyczące rozliczenia w ramach zamówienia mogą zostać przekazane osobom trzecim, o ile jest to niezbędne do celów windykacji należności. W tym kontekście zastrzegamy sobie w szczególności możliwość cedowania naszych wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej lub zlecenia windykacji naszych należności takiej firmie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo przekazywania informacji na temat zaległych płatności do wywiadowni.

W przypadku współpracy spółki SIROWA z usługodawcami, ci są na podstawie postanowień umownych w tym samym stopniu co SIROWA zobowiązani do przestrzegania ochrony danych.

d. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Państwa adres i dane do zamówienia przetwarzane są przez nas do własnych celów marketingowych, z uwzględnieniem interesu stron. Korzystamy z tych danych na przykład w celu zaprezentowania Państwu własnych, nowych produktów lub akcji lub w celu indywidualnego dopasowania wyników wyszukiwania oraz linków. W § 3 „Prawa osób, których dane dotyczą“ znajdą Państwo informacje, jak mogą Państwo zapobiec takiemu wykorzystaniu danych.

e. Sprawdzanie zdolności kredytowej i scoring

Regulacje dotyczące sprawdzania zdolności kredytowej i scoringu wykonywanych przez spółkę SIROWA będą od chwili korzystania z tej funkcji opisane w tym paragrafie.

f. Konto klienta

(1) Na koncie klienta mogą Państwo przeglądać historię zamówień oraz zarządzać swoimi danymi osobowymi, takimi jak na przykład adres dostawy czy wybrany sposób płatności. W celu założenia konta klienta, należy nam podać imię, nazwisko oraz adres mailowy, a także wybrać hasło. Proszę w tym zakresie przestrzegać również wskazówek zawartych w warunkach użytkowania. Inne dane, takie jak adres dostawy czy sposób płatności, należy podać dopiero w przypadku złożenia zamówienia. Dane zapisane na koncie klienta będą przechowywane do chwili usunięcia przez Państwa swojego konta. Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre dane (np. faktura) są przechowywane dłużej.

(2) Konto klienta ma postać „Multi-Store-Login“ . „Multi-Store-Login“ umożliwia Państwu bezpieczne zalogowanie się za pomocą Państwa konta klienta we wszystkich sklepach internetowych SIROWA, działających w ramach przedsiębiorstw powiązanych. Jeżeli zalogują się Państwo za pośrednictwem swojego konta klienta w sklepie internetowym przedsiębiorstwa powiązanego, przekażemy Państwa dane osobowe do tego przedsiębiorstwa powiązanego. Przedsiębiorstwo powiązane to przedsiębiorstwo, które należy do grupy SIROWA i jej spółek-córek. Podlegają one w tym samym stopniu niniejszej polityce prywatności lub stosują wytyczne, które zapewniają co najmniej taki sam poziom ochrony, jak niniejsza polityka prywatności. W związku z kontem klienta nie ma miejsca przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej.

(3) W przyszłości udostępnimy Państwu rozszerzoną strefę klienta pod nazwą „Moja SIROWA“. Regulacje i specyfika strefy klienta „Moja SIROWA“ będą od chwili uruchomienia tej funkcji opisane w niniejszym paragrafie. 

g. Newsletter SIROWA

(1) Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu, po wyrażeniu zgody przez Państwa, możliwość otrzymywania newslettera z informacjami na temat naszych ofert. W celu zapisania się proszę skorzystać z tzw. postępowania Double-Opt-In. Po podaniu adresu internetowego prześlemy Państwu na ten adres informację z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu na zawarty w niej link potwierdzający, Państwa adres mailowy będzie uwzględniany przy rozsyłaniu newslettera. W ten sposób jedynie rzeczywisty właściciel adresu internetowego może zamówić newslettera.

(2) W celu korzystania z funkcji newslettera korzystamy również z MailerLite. MailerLite to usługa firmy MailerLite UAB. MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Wilno, numer w rejestrze przedsiębiorców: 302942057, numer VAT LT100007448516. Dane zachowane podczas zapisywania się na newslettera przekazywane są do serwera firmy MailerLite UAB na Litwie, gdzie przechowywane są zgodnie z przepisami unijnymi o ochronie danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych u MailerLite UAB znajdą Państwo pod adresem: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

(3) Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacji można dokonać z poziomu konta klienta lub mogą Państwo skorzystać z praw określonych w § 3 Prawa osób, których dane dotyczą.

h. Testy produktów SIROWA

Przetwarzanie danych w związku z „Testami produktów SIROWA“ będzie opisane w tym miejscu, kiedy takie testy zostaną przeprowadzone.

 

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub jeżeli zamierzają Państwo jako osoby, których dane dotyczą, dochodzić przysługujących Państwu na postawie obowiązujących przepisów praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę SIROWA,  mogą Państwo w każdym czasie skorzystać z możliwości kontaktu wymienionych w  § 1.

a. Prawo do dostępu, poprawiania i usunięciadanych osobowych

W każdym czasie mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania informacji o tym, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu. W ramach udzielenia informacji powiadomimy Państwa również o pozostałych okolicznościach przetwarzania danych.

Mają również Państwo prawo do żądania poprawienia i usunięcia Państwa danych osobowych..

b. Prawo do cofnięcia zgody i wniesienia sprzeciwu

Podanie nam swoich danych osobowych i udzielenie nam zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w każdym czasie udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. wysyłanie newsletterów) ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli przetwarzamy dane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, mogą Państwo w każdym czasie zgodnie z regulacjami ustawowymi sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

§ 4 Bezpieczeństwo danych

a. Bezpieczeństwo za pomocą protokołu SSL

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności mające zapobiec manipulacji, utracie, zniszczeniu oraz atakom osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, zgodnie z rozwojem techniki.

Proces zamawiania, w szczególności podawanie danych dot. płatności i kart kredytowych, jest szyfrowany przy wykorzystaniu techniki SSL/TLS, aby zapobiec dostępowi przez nieuprawnione osoby trzecie.

Czy Państwa przeglądarka internetowa wykorzystuje ten bezpieczny system przekazywania danych, mogą Państwo rozpoznać po tym, że adres internetowy rozpoczyna się od „https“, a także po niewielkim symbolu kłódki, który (zazwyczaj) pokazywany jest w polu adresu Państwa przeglądarki. Gdy kłódka jest zamknięta, połączenie jest bezpieczne. Niektóre przeglądarki internetowe wyświetlają w takim przypadku pole adresu lub jego część w kolorze zielonym. 

b. Sprawdzony sklep internetowy

W tym miejscu będziemy Państwa w przyszłości informować o działaniach dotyczących certyfikacji w odniesieniu do naszego sklepu internetowego.

c. Bezpieczeństwo w przypadku nadużyć

Jeżeli uważają Państwo, że Państwo lub my padliśmy ofiarą oszustwa lub nadużycia w zakresie Państwa danych płatniczych (karta kredytowa lub Państwa konto PayPal), proszę postępować zgodnie z zaleceniami swojego dostawcy usług płatniczych (np. wydawca karty kredytowej lub PayPal) i powiadomić nas niezwłocznie korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail: shop1@incrediwear.pl

lub

Tel. +48 22 518 58 00

 

§ 5 Zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejszą politykę prywatności będziemy regularnie aktualizować, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych produktów i usług, zmiany procedur internetowych lub w przypadku dalszego rozwoju techniki bezpieczeństwa Internetu i - elektronicznego przetwarzania danych.

Zmiany te będziemy publikować na tej stronie. Dlatego powinni Państwo regularnie sprawdzać tę stronę, aby być na bieżąco w kwestiach polityki prywatności. W przypadku wizyty na naszej stronie internetowej obowiązuje wersja aktualna w danym momencie.

 

(SIR PL PRIVACY 20170619 20170620)